KULLANICI ÜYE VE DESTEK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Üye ve Destek Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) bir taraftan Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükyalı Ofispark Maltepe/İstanbul adresinde mukim TURKTELL BİLİŞİM SERVİSLERİ A.Ş. (Bundan sonra “Platform Sahibi” olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan Platform’da yer alan projeleri incelemek, destekte bulunmak isteyen Destekçi ve fikri ürünlerini kamuya yayınlamak suretiyle teşvik ve destek arayan Proje Sahibi arasında elektronik ortamda onaylanarak akdedilmiştir.Destekçi ve Proje Sahibi birlikte “ Kullanıcı” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Arıkovanı Platformu (“Platform”) : “www.arikovani.com” adresli web sitesi, “arikovani.com” adresli mobil web sitesi, mobil uygulama ve ileride Platform Sahibi tarafından belirlenebilecek olan diğer platformlar üzerinden faaliyette bulunan, Destekçi ile Proje Sahiplerini bir araya getiren platform,

Destekçi: Platform’da kamunun bilgisine sunulan Projeler’i destekleyen gerçek veya tüzel kişileri,

İçerikler: Projenin anlatımı/tanıtımı için Proje Sahibi tarafından Platform’a yüklenen metin, görsel, video, vs. ile Proje Sahibi ve/veya Destekçi’nin Kullanıcı Profili alanına girdiği bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Proje Sahibi ve/veya Destekçi tarafından Platforma giriş yapılan, yüklenen her türlü içeriği,

Proje Fonlama Süresi: Proje Sahibi’nin Platform’a yüklediği Proje kapsamında hedeflenen fonun toplanabilmesi ve Proje Başarı Hedefi’ne ulaşılabilmesi için Proje Sahibi tarafından, minimum 30 (otuz), maksimum 60 (altmış) gün olacak şekilde belirlenen süreyi,

Kullanıcı: Platform kapsamındaki hizmetlerden faydalanmak üzere işbu Kullanıcı Üye ve Destek Sözleşmesi’ni okuyarak kabul edip, kayıt formunu doldurarak Platform’a üye olan Proje Sahibi veya Destekçi gerçek ve tüzel kişi üyeyi,

Kullanıcı Profili: Kullanıcı’nın Platform’a üye olduktan sonra, hazırlamış olduğu ve resim, yazı, bağlantı ve diğer öğelerden oluşan kendisine ait tanıtıcı alanı,

Ödeme Kuruluşu: Destekçilerin desteklemek istedikleri Proje/ler için yaptıkları ödemeleri/fonlamaları toplayan, Projenin Proje Başarı Hedefi’ne ulaşması durumunda toplanan tutarı, komisyon kesintisini yaparak, Proje Sahibi’ne ileten, Proje’nin Proje Başarı Hedefi’ne ulaşamaması durumunda ise toplanan tutarı Destekçilere, ödemiş oldukları miktarlara göre, aynen iade eden ve bu kapsamda Platform Sahibi’in anlaşmalı olduğu firmayı,

Platform Sahibi: Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.

Proje: Kitle fonlaması amacıyla Platform’da erişime açılan her türlü fikri ürün ve hizmeti,

Proje Başarı Hedefi: Platform kapsamında kitlesel fonlama süreci başlatan Proje Sahibi’nin, Proje’sini hayata geçirilebilmesi için gerekli olan minimum destek fonu hedefidir.

Proje Sahibi: Fikri haklarına sahip olduğu Proje’yi, video, metin, fotoğraf, vb. materyallerin yardımıyla anlatarak, onaylanmak üzere, kitlesel fonlama amacıyla Platform üzerinden Platform Sahibi’ne gönderen, Proje Başarı Hedefi’ne ulaşılması halinde Proje’yi hayata geçirmeyi ve Destekçilere Proje kapsamında vadettiği ürün ve/veya hizmetleri sağlamayı taahhüt eden gerçek veya tüzel kişileri,

Turkcell: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’yi

Turkcell Grup Şirketleri: Turkcell’in oy haklarına %50 veya üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu veya kontrol ettiği Türkiye’de ve/veya Türkiye dışında faaliyet gösteren şirketleri ve/veya başkaca tüzel kişileri ifade eder.

 

3. AMAÇ VE KONU

İşbu Sözleşme, Platform’a üye olan Kullanıcılar’ın, Platform’u kullanırken tabi olduğu kuralları, Proje taahhüdünden ve Projeye destekten doğan hak ve yükümlülükleri tespit eder.

4. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcı,

4.1 İşbu Sözleşmeyi imzalayabilmek için Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit olduğunu, Kullanıcı olabilmek için, Platform Sahibi tarafından üyelikten süresiz yasaklanmış olmadığını, aksi halde işbu Sözleşme’nin Taraflar arasında geçerlilik kazanmayacağını, bu Sözleşme’ye ve Platform’un kural ve ilkelerine uygun hareket edeceğini, Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tam olarak anladığını ve tüm hükümlerini kabul edip onayladığını,

4.2 Platform’un kullanımına veya koşullarına ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyanın işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Platform Sahibi’nin dilediği zaman, işbu Sözleşme’de değişiklik yapabileceğini, Sözleşme koşullarını iptal edebileceğini ve/veya Sözleşme’ye yeni koşullar ekleyebileceğini, yapılan herhangi bir değişiklikten sonra Platformu kullanmaya devam etmem durumunda, bunun söz konusu değişiklikleri kabul ettiğim anlamına geleceğini bildiğimi,

4.3 Platform Sahibi’nin, kendisi ile Sözleşme akdetmeme ve kendisini herhangi bir sebep göstermeksizin üyeliğe kabul etmeme hak ve yetkisini olduğunu, Platform Sahibi’nin gerek mevzuattan kaynaklı gerekse tek taraflı tasarrufu sonucu Platform’a veya Kullanıcı Profili alanına İçerik yüklemesine izin vermeme veya üyeliklerini dondurma veya iptal etme hakkına sahip olduğunu,

4.4 Platform’un kullanımı sırasında mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer üyeleri rahatsız edici davranışlarda bulunmasının Platform Sahibi’ne Sözleşme’yi derhal feshetme ve/veya yasal yollara başvurma hakkı verdiğini, bu durumda herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi kendisinin yüklemiş olduğu her türlü İçerik’i, Platform Sahibi’nin Platform’dan kaldırma ve/veya silme hakkına sahip olduğunu ve Platform Sahibi’nin söz konusu İçerikleri iade yükümlülüğü olmadığını,

4.5 Platform’a üye olurken dolduracağı kayıt formunda yer alan tüm bilgilerin doğru, eksiksiz, güncel ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda (şifre unutma gibi), bilginin hatalı ve/veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun sadece kendisine ait olacağını, bu hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini, bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, adreste meydana gelebilecek değişikliği Platform Sahibi’ne bildirmediği takdirde bu adrese gönderilen tebligatların usulen geçerli tebligat sonuçlarını doğuracağını,

4.6 Platform kapsamındaki hizmetlerden yararlanırken Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve yasal düzenlemeler ile hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ve ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata, Platform Sahibi’nin yayınlayabileceği Platform kullanım koşulları, ilkeleri dahil tüm bildirimlere uyacağını,

4.7 Kullanıcı Profili alanında, kendi tercihleri doğrultusunda, diğer üyelerin veya henüz üye olmayan fakat Platform’u ziyaret eden kişilerin görmesine ve erişmesine izin vereceği her türlü verinin diğer üyeler veya Platform’u ziyaret eden kişiler tarafından görülebileceğini ve bu nedenle uğrayabileceği zararları bildiğini, bu ayarları tüm risklerini bilerek ve göze alarak yaptığını ve bu nedenle meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı Platform Sahibi’ni sorumlu tutmayacağını,

4.8 Platform’un, kendi iradesi doğrultusunda, herhangi bir profili/başlığı/mesajı, projeyi, fotoğrafı, filmi silme, taşıma, kilitleme konusunda yetkili olduğunu ve önceden haber vermeksizin bu yetkiyi kullanabileceğini

4.9 Platform’u kullanmaya başlamış olmakla işbu Sözleşme’yi kabul ederek geçerli bir akdi ilişki içerisine girmeyi zımnen kabul etmiş olduğunu, bu nedenle işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda akdedilmiş olduğundan bahisle geçersiz olduğunu ileri sürmeyeceğini,

4.10 Platform Sahibi’in yazılı onayı olmadan, işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini; üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açmayacağını, bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Platform Sahibi’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, tüm sorumluluğun bizatihi kendisine ait olduğunu, üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiğinin tespiti halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini,

4.11 Platform’a yüklediği, mesaj, yorum, sanal hareketler (like, dislike, vb.) de dahil tüm İçerikleri, Platform Sahibi’nin herhangi bir sebep göstermeksizin silebileceğini veya güncelleyebileceğini,

4.12 Hiçbir şekilde Platform’u ve/veya Platform kapsamındaki İçerikleri referans olarak göstermemeyi, reklam aracı olarak kullanmamayı, Platform’a reklam yüklememeyi ve bu nitelikte olan herhangi bir faaliyette bulunmamayı,

4.13 Arıkovanı Platformu’nun isim/marka ve logosunu hiçbir şekilde, hiçbir mecrada kullanmamayı, Platform kapsamında yer alan diğer Projeleri kullanmamayı, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, dağıtmamayı, fikri hak ihlalinde bulunmamayı,

4.14 Proje Sahibi sıfatıyla Platform’a yüklediği Proje, 5846 sayılı FSEK uyarınca eser niteliğinde ise, Platform’da yayınlanan Proje’nin eser sahibinin kendisi olduğunu, Proje’den, Proje kapsamındaki eserlerden doğan mali ve manevi hakların münhasıran sahibi olduğunu, işbu Sözleşme’nin FSEK m.52 uyarınca yazılı sözleşme niteliğinde olduğunu, Proje’nin kamu düzeni, genel ahlak ve adaba aykırı olmadığını, kendi isteği ile Proje’nin Platform’da yayınlanmasına, çoğaltılmasına, temsiline, iletimine rıza gösterdiğini, Proje’nin üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini, Proje üzerinde üçüncü kişilerin hak iddia etmesi durumunda münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu, Platform Sahibi’nin bu yüzden uğrayabileceği her türlü zararı Platform Sahibi’nin ilk talebiyle birlikte derhal tazmin edeceğini,

4.15 Proje Sahibi sıfatıyla, Platform Sahibi ve Turkcell Grup Şirketleri’ne, kendisi ile birlikte hareket ederek, Destekçi dahil, başkaca üçüncü şahıslara nazaran öncelik hakkıyla Proje’yi değerlendirme, ürün haline getirme, hayata geçirme hususunda öncelik hak ve yetkisi tanımayı ( örneğin proje konusuna ilişkin hisse devri, ürünü birlikte işleterek kar elde etme hususunu ilk kez bu şirketlere teklif etme gibi ) ,

4.16 Platform’a yükleyerek kamunun erişimine sunduğu İçerikler’den bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, bunları yayınlamak ve açıklamakla Platform Sahibi tarafından kullanımına (örneğin, düzenleme, değiştirme, çeviri yapma vb. diğer işlemler) izin vermiş olduğunu,

4.17 Platform Sahibi’nin onay vermesinin akabinde Proje’nin fonlamaya açılmasını takiben, Proje için Proje Fonlama Süresi içerisinde Proje Başarı Hedefine ulaşılamaması halinde, Destekçiler’den toplanan miktarın Destekçiler’e iade edileceğini ve bundan dolayı Proje Sahibi sıfatıyla, Platform Sahibi’nden ve/veya Destekçiler’den ve/veya Ödeme Kuruluşu’ndan herhangi bir talepte bulunamayacağını bildiğini, Platform Sahibi’nin Proje’yi onaylamama ve Platform kapsamında fonlamaya açmama hakkının saklı olduğunu, Proje Başarı Hedefi’ne ulaşılması halinde ise; fonlanan tutarın Ödeme Kuruluşu’nun Platform Sahibi ile olan anlaşması kapsamında, yapacağı kesintiyle kendisine ödeneceğini, komisyon oranına itiraz hakkı bulunmadığını,

4.18 Proje Sahibi sıfatıyla, fonlama için talep etmiş olduğu tutarın Proje Fonlama Süresi içerisinde toplanması durumunda; söz konusu Proje için, Platform’da taahhüt ettiği/belirttiği ürün/hizmet konusu edimi ifa edeceğini, toplanan fon miktarına ilişkin Platform kapsamındaki bilgilendirmenin geçerli bilgilendirme olarak kabul edileceğini, Platform’da öngörülen teslim tarihinde taahhüt edilen ürün/hizmetin sunulamamasından ve/veya ifa şeklinden ve zamanından Destekçi’ye karşı tek başına sorumlu olduğunu, teslimatın, masrafları kendisine olmak üzere Destekçi’nin belirttiği adrese yapılacağını, Proje Sahibi’nin taahhüt ettiği ürün veya hizmetin tam veya taahhüt edildiği şekilde adrese sağlanamamasından dolayı Platform Sahibi ve/veya Ödeme Kuruluşu’na herhangi bir talep yöneltilemeyeceğini,

4.19 Destekçi sıfatıyla, Platform’daki Projelere fon sağlamak istediğinde Ödeme Kuruluşu aracılığıyla ödeme yapmayı kabul etmiş sayılacağını, Platform Sahibi’nin işbu Sözleşme konusu hizmet dolayısıyla komisyon tahsil etmediğini,

4.20 Destekçi sıfatıyla, destekte bulunduğu Proje için Platform’da ilgili Proje için belirtilen ürün/hizmet konusu edimin, Proje Fonlama Süresi içerisinde Proje Başarı Hedefi’ne ulaşılması durumunda, ifa edileceğini, fon miktarına ilişkin Platform kapsamındaki bilgilendirmenin geçerli bilgilendirme olarak kabul edileceğini, Proje konusu ürün üzerinde Destekçi sıfatıyla fikri mülkiyet dahil, lehine herhangi bir hak ihdas edilemeyeceğini, Proje konusu ürün üzerindeki fikri hakların münhasıran Proje Sahibi’ne ait olduğunu bildiğini, Platform içerisinde yer alan, Proje dahil, herhangi bir İçeriği, Platform Sahibi ve Proje Sahibi’nin yazılı izni olmaksızın, çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını, iletmeyeceğini ve bunlarla sınırlı olmaksızın Platform Sahibi, Proje Sahibi ve diğer üçüncü kişilere ait marka, patent, tasarım, telif veya başkaca mevzuat ile korunan hakları ihlal etmeyeceğini, aksi halde zararın tazmininden tek başına sorumlu olduğunu,

4.21 Destekçi sıfatıyla, Platform’da öngörülen teslim tarihinde taahhüt edilen ürün/hizmetin sunulamaması durumunda; aynen ifa dışında herhangi bir talepte veya tazminat talebinde bulunmayacağını, teslimatın masrafları Proje Sahibi’ne ait olmak üzere, destekte bulunurken bildireceği teslimat adresinin geçerli olacağını, Proje Sahibi’nin taahhüt ettiği ürün ve/veya hizmetin tam veya taahhüt edildiği şekilde adrese sağlanamamasından dolayı, Proje Sahibi dışında, Platform Sahibi ve/veya Ödeme Kuruluşu’na herhangi bir talep yöneltemeyeceğini, Platform’da belirtilen Proje Fonlama Süresi içerisinde, Proje Başarı Hedefi’ne ulaşılamaması durumunda, Proje Sahibi’nin Proje’ye ilişkin ürün/hizmeti sunmakla/sağlamakla yükümlü olmayacağını, fonlama kapsamında yapmış olduğu ödemenin aynen kendisine iade edileceğini, bu kapsamda Proje Sahibi ve Platform Sahibi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını,

4.22 Kullanıcı sıfatıyla, Platform Sahibi’nin işbu Sözleşme’de hiçbir şekilde taraf, garantör, kefil vb. sıfatla yer almadığını, Destekçi’nin ve/veya Proje Sahibi’nin birbirlerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Platform Sahibi’nin üstlenmek zorunda kalabileceği, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tazminat, cezai şart, idari para cezası, para cezası vb.’yi, yükümlülüğünü yerine getirmeyen Tarafın, Platform Sahibi’nin ilk talebi üzerine derhal, nakden ve defaten Platform Sahibi’ne ödeyeceğini veya Platform Sahibi’nden bir alacağı mevcutsa (fonlama için herhangi bir bedel toplanmışsa) Platform Sahibi’nin bu bedeli fonlama kapsamında toplanmış olan tutardan mahsup edebileceğini,

4.23 Kullanıcı sıfatıyla, Platform Sahibi’nin, Destekçi ile Proje Sahibi arasındaki hukuki ilişkiden sorumlu olmadığını, işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarından dolayı Platform Sahibi’ne herhangi bir talep yöneltemeyeceğini (projelerin gerçekleşmesinde, proje konusu ürünün teslimatı, proje konusu ürünün oluşturulup oluşturulmaması, desteğin öngörülen fon miktarına ulaşması, proje konusu ürünün destekçiye sağlanması gibi destekçi – proje sahibi arasındaki talepler ), Sözleşme’ye aykırı hareket edilmesi durumunda, öngörülen fon miktarına ulaşılsa dahi bunun Proje Sahibi sıfatıyla kendisine Platform Sahibi’nden ve/veya Ödeme Kuruluşu’ndan ödeme vb. yönde talep hakkı vermediğini

 

5. PLATFORM SAHİBİNİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Platform Sahibi’in, Platform kapsamında gerçekleştirilebilecek olan değişikleri/güncellemeleri kendisine bildirmeksizin yapma hak ve yetkisine sahip olduğunu,

5.2 Platform Sahibi’nin, Projeleri Platform’a kabul etmeyebileceğini, kabul etmiş olsa dahi herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple Platform’dan kaldırabileceğini, Proje Sahibi’nin, Proje’sinin fonlamaya sunulmamasından veya kaldırılmasından dolayı Platform Sahibi’nden herhangi bir talepte bulunamayacağını, Platform Sahibi’nin, Destekçi ile Proje Sahibi arasındaki hukuki ilişkiden sorumlu olmadığını, Proje Başarı Hedefi’ne ulaşılması halinde dahi, Proje’nin Platform’dan çıkarılmasına karar verebileceğini, böyle bir durumda fonlanan tutarın, yapmış oldukları ödeme / fonlama doğrultusunda, aynen Destekçilere iade edileceğini, bu hususun Proje Sahibi’ne herhangi bir talep hakkı vermeyeceğini bildiğini,

 

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1  Fikri Mülkiyet Hakları

6.1.1 Platform Sahibi’nin, işbu Sözleşme ile, kendisine herhangi bir lisans, sahibi olduğu patent/faydalı model, endüstriyel tasarım, telif ve markalarının kullanım hakkını veya devrini vermediğini,

6.1.2 Kullanıcı Profili dahil, Platform’a yüklediği her türlü metin, görsel, video, like- dislike gibi tüm sanal hareketler dahil, İçeriklerin Platform’da yayınlanmasından, çoğaltılmasından bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ve Platform Sahibi’ne hiçbir sorumluluk izafe edemeyeceğini, Platform Sahibi’nin Fikir ve Sanat Eserleri yasası uyarınca korsan yazılım, içerik, izinsiz kopyalama, çoğaltma, yayma, umuma iletim dahil mevzuatı ihlal eden her türlü zararlı ve izinsiz İçerikten dolayı zarara uğraması durumunda; zararını, Platform Sahibi’nin ilk talebiyle birlikte, nakden ve aynen derhal tazmin edeceğini,

6.1.3 Proje Sahibi tarafından Platform’da açıklanan ve duyurusu yapılan Projelerin Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının Proje Sahibi’ne ait olduğunu bildiğini, Proje Sahibi’nin işbu Sözleşme’yi onaylamakla, Platform’da yayınladığı Projeler’in Platform Sahibi tarafından sadece Platform’da değil, kitlesel fonlama ile ilgili her türlü tanıtım, reklam, pazarlama materyalinde (basılı, görsel mecralarda gösterilmesi, anlatılması, filme alınması, konferans ve sempozyumlarda tanıtılması ve bunlarla sınırlı olmayan diğer alanlarda) çoğaltılmasına, yayınlanmasına, umuma iletimine, temsiline süresiz, münhasıran ve Platform Sahibi’nin üçüncü şahıslara da kullandırmasına yetki tanıyacak şekilde izin verdiğini,

6.1.4 Proje Sahibi sıfatıyla, işbu Sözleşme ile Platform’a yüklediği Projeler’in daha önceden ülke sınırlaması olmaksızın kitlesel fonlamaya ilişkin başkaca hiçbir mecrada -yayınlanmadığını, bundan sonra da yayınlanmayacağını, aksi halde kendisine aktarılan fon miktarını Platform Sahibi’nin talebi üzerine derhal, aynen ve nakden Ödeme Kuruluş’una iade edeceğini, Ödeme Kuruluşu’nun iade edilen söz konusu tutarı aynen Destekçilere geri ödeyeceğini,

6.1.5 İşbu Sözleşme’nin, kendisine, Platform ve/veya Platform içerisinde yer alan İçeriklerle ilgili olarak herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermediğini, kendisine, sadece, Platform üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) verilmiş olup, Platform’u yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda kullanacağımı, bunun dışında başka herhangi bir hak ve lisans verilmediğini, aşağıda sayılanlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform üzerinde ve/veya Içeriği ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapamayacağını,

6.2 Hizmetin Sunulması

6.2.1 Platform Sahibi’nin Sözleşme’de sayılan şartlara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği veya herhangi bir yasal, idari merciinin talebi halinde veya diğer herhangi bir sebeple Platform’da yer alan her türlü İçeriği değiştirme, yayımlamayı reddetme, yayımdan kaldırma hakkı olduğunu bildiğini,

6.2.2 Platform Sahibi’nin kendisine bildirimde bulunmak kaydıyla ancak sebep göstermeksizin Platform’u Kullanıcıların erişimine sunmayı sonlandırma hakkı olduğunu bildiğini,

6.3 Platform’un Kullanılması

6.3.1 Platform’un kullanımına imkan veren tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumlu olduğunu, kendisine ait cihaz ve hesaplardan gerçekleştirilen her işlemin bizzat tarafınca gerçekleştirilmiş addedileceğini ve bu bilgilerin doğrudan veya dolaylı surette kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle oluşacak tüm zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu,

6.3.2 Platform’u hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına veya özel hayatına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını, Platform ve Platform Sahibi’nin sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Platform, Platform Sahibi ve/veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunmayacağımı, Platform’a virüs veya başka zararlı unsurlar içeren hiçbir tür İçerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme yüklemeyeceğini ve Platform’un çalışmasını veya diğer kullanıcıların Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunmayacağını, ayrıca Platform Sahibi’nin altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem yapmayacağımı, Platform’un kaynak kodlarına veya Platform Sahibi’nin sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmeyeceğini, bu bilgileri ve içerikleri kopyalamayacağını, silmeyeceğini, değiştirmeyeceğini ya da bu yönde denemeler yapmayacağını; Platform’un çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanmayacağını, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesinin, Platform Sahibi’nin sunucularına erişim sağlamaya çalışmasının kesinlikle yasak olduğunu, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Platform Sahibi veya Platform ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini, aksi halde tek sorumlu ve muhatabın kendisi olduğunu, Platform Sahibi’nin yukarıda sıralanan aykırı eylemleri sebebiyle karşılaşacağı her türlü zarar ve ziyanı, hak sahiplerine veya üçüncü kişilere ödenmek zorunda kalınacak bedel, tazminat, adli/idari para cezaları vesair ve sarf edilecek masraflar ile birlikte Platform Sahibi’nin ilk talebi üzerine derhal tazmin etmekle yükümlü olduğunu, Platform Sahibi’nin uğradığı ve/veya karşılamak zorunda kalacağı her türlü zarar ve ziyanın tarafına rücu edileceğini bildiğini,

6.3.3 Sorumluluğun Sınırlandırılması:Platform’a girilmesi, Platform’un ya da Platform’daki bilgilerin, İçeriklerin ve diğer verilerin kullanılması, hizmetlerden yararlanılması, Platform vasıtasıyla İçerik paylaşılması yahut Platform’da paylaşılan İçerikler sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Platform Sahibi’nin sorumlu olmadığını; Platform Sahibi’nin, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini; Platform’a ya da listelenen, link verilen sitelere girilmesi, Platform’un kullanılması ile Platform’u ziyaret etmem sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, avukatlık ücreti dahil mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere Platform Sahibi’nin her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığını,

6.3.4  PLATFORM’U KULLANMASI, PLATFORM KAPSAMINDAKİ HİZMETLERDEN YARARLANMASI, PLATFORM KAPSAMINDAKİ VE/VEYA PLATFORM VASITASIYLA PAYLAŞILAN İÇERİKLERDEN FAYDALANMASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ RİSKİN VE BUNA İLİŞKİN SORUMLULUĞUN MÜNHASIRAN TARAFINA AİT OLACAĞINI, PLATFORM’UN KULLANIMINA İLİŞKİN OLARAK PLATFORM SAHİBİ’NDEN HANGİ NAM ALTINDA OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMAYACAĞINI, PLATFORM SAHİBİ’NİN, TEDARİKÇİLERİNİN, DAĞITICILARININ VE ÜRETİCİLERİN PLATFORM’A VE PLATFORM KAPSAMINDAKİ İÇERİKLERE, FONKSİYONLARA, GÜVENİRLİĞİNE, UYGUNLUĞUNA, İHTİYAÇLARI KARŞILAMA YETERLİLİĞİNEİLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA TAAHHÜT VERMEDİĞİNİ, PLATFORM SAHİBİ’NİN, UYGULANACAK HUKUKUN IZIN VERDIĞI ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFIYE VE İTİBAR KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN PLATFORM’UN KULLANIMI, İÇERİK PAYLAŞIMI YAHUT SATIN ALMA FAALİYETLERİ NETİCESİNDE YAHUT KULLANICI FİİLLERİ NEDENİYLE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZI, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAĞINI, PLATFORM ÜZERİNDEN İÇERİKLERİN “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP BU KAPSAMDA PLATFORM SAHİBİ’NİN BUNLARIN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VE GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK YA DA TAAHHÜDÜ BULUNMADIĞINI,

6.3.5  Platform üzerinden Platform Sahibi’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Platform Sahibi’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını,

6.3.6  Platform üzerinden sunulan İçeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Platform Sahibi’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Platform’un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini,

6.3.7  Platform’un kullanımı ile ilgili olarak cep telefonu, tablet, bilgisayar veya diğer cihazlarda oluşabilecek her türlü hasar ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü zarar ve sorumluluğun tarafına ait olduğunu, Platform’un kullanımı halinde meydana gelecek hiçbir olay nedeni ile Platform Sahibi’nin sorumlu tutmayacağını,

6.3.8  Platform Sahibi, ortakları, grup şirketleri ve/veya bağlı kuruluşlarının, Platform’u kullanmam sebebiyle uğrayabileceği kar, gelir, veri kaybından veya diğer mali kayıplardan veya sonuçta meydana gelen özel ve/veya dolaylı hasarlardan, idari/adli para cezalarından ve/veya maddi/manevi zararlardan, mevzuatta aksi belirtilmediği sürece, yükümlü olmayacağını bildiğini,

6.4  Kişisel Verilerin Korunması

6.4.1  Platform Sahibi’nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kullanıcıların kişisel verilerinin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alacağını,

6.4.2  Platform aracılığıyla ya da Platform ile bağlantılı olarak sağlanan ya da toplanan kişisel bilgilerinin, http://www.turkcell.com.tr/gizlilik adresinde yer alan Turkcell Gizlilik Politikası ve https://arikovani.com/kayit adresinde yer alan Arıkovanı Gizlilik Politikası kapsamında toplanacağını ve Turkcell Gizlilik Politikası ve Arıkovanı Gizlilik Politikası’na uygun olarak işlenebileceğini,

6.4.3  Turkcell Gizlilik Politikası ve Arıkovanı Gizlilik Politikası’nı inceleyerek, Platform Sahibi tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek kişisel verilerin işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında detaylı bilgi edinebileceğini,

6.4.4  Kişisel verilerinin, Turkcell Gizlilik Politikası, Arıkovanı Gizlilik Politikası ve/veya bu Sözleşme’de belirtilen amaçlarla, proje sahipleri, kullanıcılar, Turkcell grup şirketleri ve işbirliği yapılan veya hizmet alınan ya da doğrudan hizmet sunan iş ortakları, tedarikçi firmalar ile bankalar, ödeme kuruluşları, finans kuruluşları ile sair gerçek veya tüzel kişiler ve Platform Sahibi’nin Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini devredebileceği yurt içinde veya yurt dışındaki üçüncü kişi veya kuruluşa veya grup şirketine ilgili mevzuata uygun olarak aktarılabileceğini bildiğini,

6.4.5  Platform Sahibi’nin, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini devredebileceğini ve kişisel verileri ilgili mevzuata uygun olarak yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi veya kuruluşa veya grup şirketine aktarabileceğini bildiğimi; kişisel verilerin Platform Sahibi’nin sunucularında, mevzuata uygun olarak ve bu çerçevede belirlenmiş kurallar ile korunacağını, saklanacağını; 5651 sayılı Kanun gereği Kullanıcıların trafik verilerinin ve yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan diğer mevzuat ile tutulması gereken tüm verilerin tutulacağını ve ilgili mevzuat gereği aktarım yapılması gereken kurum ve kuruluşlara iletileceğini bildiğini

6.5  Mücbir Sebep

Platform Sahibi’nin, üstlendiği yükümlülükleri, kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak ve/veya imkansız kılacak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın halleri, hükümet ve idari makam kararları ve benzeri hallerin mücbir sebep sayılacağını, bu gibi durumlar karşısında Platform Sahibi’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle kendisine karşı sorumlu olmayacağını

6.6  Uyuşmazlıkların Çözümü ve Kayıtların Geçerliliği

6.6.1  Platform Sahibi ile arasında, işbu Sözleşme'den kaynaklanan her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Türk Hukukunun uygulanacağını, münhasıran İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olacağını bildiğini,

6.6.2  İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Platform Sahibi’nin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu,

kabul, beyan ve taahhüt eder.